Підписатися на RSS


НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna1.pngНаукова робота в інституті проводиться згідно з рішенням Вченої ради університету та інституту відповідно до планів кафедр. У ній беруть участь викладачі кафедр, залучаючи до цієї роботи аспірантів, магістрантів, студентів. Робота здійснюється відповідно до держаних програм, «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», науково-технічних програм МОН України, НАН України. Виконуються 4 держбюджетні теми на кафедрах хімії та новітніх хімічних технологій, технології харчування та дизайну.

З метою підвищення рівня та ефективності наукових досліджень щодо вирішення актуальних проблем теорії і практики за напрямами діяльності ІТІ Університету „Україна” та забезпечення впровадження отриманих результатів з метою перетворення Інституту на дослідницький центр міжнародного рівня Вченою радою Інституту затверджено Програму розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Інженерно-технологічному інституті Університету «Україна» на 2015-2017 роки.

Програмою визначені пріоритетні теми фундаментальних та прикладних наукових досліджень ІТІ.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
наукових досліджень
Інженерно-технологічного інституту
на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Структурний підрозділ Керівники, виконавці Термін виконання
І. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1.1. ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
1 Вплив концентрацій хімічно активних речовин на мастильну дію та стан поверхневих шарів трибосполук кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки Дубинець О.І., проф., д.т.н.; Захарченко А.В., ст. викладач 2015-2017
2 Ерліфтний комплекс для розробки підводних мулистих ґрунтів кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки Дубинець О.І., проф., д.т.н.; Чередник В.М., доцент кафедри 2015-2017
3 Методологія застосування автоматизованих комплексів навчання операторів наземних видів транспорту кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки Дубинець О.І., проф., д.т.н.; Стукота С.А., доцент кафедри 2015-2017
2.1. ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
2.1.1. ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
4 Особливості фізико-хімічних і електрохімічних процесів у неорганічних та іон-органічних речовин, що містять силіцій і титан кафедра сучасної інженерії Малишев В.В., д.т.н., професор, Габ А.І., к.х.н., доцент, Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доцент, Урсуляк Л.В., ст.викладач 2015-2017
5 Розробка нових методів одержання силіцидів металів IV-VI В груп кафедра сучасної інженерії Малишев В.В., д.т.н., проф., Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор, Шахнін Д.Б., к.х.н., доцент 2015-2017
2.2. ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
2.2.1. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
6 Розробка новітніх технологій продуктів харчування з оздоровчими властивостями кафедра технології харчування Калакура М.М., к.т.н., професор, Ромаданова В.О., к.т.н., професор, Бублик Г.А., к.т.н., доцент, Юліна А.І., к.т.н., доцент, Щирська О.В., ст.викладач, Любенок О.Б., ст.викладач 2015-2019
7 Теоретичні та практичні аспекти використання функціональних сумішей у кондитерських виробах кафедра технології харчування Калакура М.М., к.т.н., професор, Юліна А.І., к.т.н., доцент, Щирська О.В., ст.викладач 2015-2017
VI. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
4.1. ДИЗАЙН
8 Дизайн-проект інтер’єру зали засідань Інженерно-технологічний інститут, кафедра дизайну Гук Л.Й., доцент, заслужений працівник культури України; Ломовський А.І., заслужений художник України 2015-2017
9 Комплексні дослідження айденти ВНЗ на прикладі Університету "Україна" Інженерно-технологічний інститут, кафедра дизайну Гук Л.Й., доцент, заслужений працівник культури України; Ломовський А.І., заслужений художник України, викладачі кафедри 2015-2017
V. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
10 Теоретико-методичні засади організації навчання студентів інженерних спеціальностей Інженерно-технологічний інститут, кафедра сучасної інженерії Кущевська Н.Ф., д.т.н., професор, Гладка Т.М., к.т.н., доцент, Лукашенко Т.Ф., доцент кафедри 2015-2017

ПЛАН

проведення науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів на 2015 рік

№ з/п Тема конференції (семінару) Місто та термін проведення Кількість учасників
І. Університетські конференції
1.1 Сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології для промисловості України м. Київ, квітень 50
1.2 Нанохімія в екології та сільському господарстві м. Київ, травень 60
1.3 Креативні технології продуктів харчування м. Київ, жовтень 60
ІІ. Семінари
2.1 Сучасні аспекти виробництва нанобіоматеріалів м. Київ, березень 60
2.2 Сучасне автомобілебудування м. Київ, квітень 50
2.3 Перспективи застосування нанотехнологій для створення електронних приладів та пристроїв м. Київ, вересень 50
2.4 Хімічні джерела струму нових поколінь м. Київ, грудень 60

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna2.pngЗ метою формування планів підрозділів щодо проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень:

1) проведено опитування та закріплено за підрозділами наукову тематику згідно з переліком пріоритетних тем фундаментальних та прикладних наукових досліджень ІТІ;

2) забезпечено спрямованість планів фундаментальних та прикладних досліджень на розв’язання конкретних теоретичних та практичних завдань, визначено замовників та джерела фінансування.

Проведена відповідна робота щодо залучення коштів держбюджету для фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень в ІТІ:

1. Розроблено плани участі підрозділів у виконанні державних програм науково-технічного розвитку України, зокрема в реалізації тем державного замовлення України;

2. Підготовлено 11 заявок на фінансування в рамках міждержавних угод зі Словенією, Австрією, В’єтнамом, Туреччиною, Білоруссю, Молдовою та Францією.

3. До КМДА подані такі проекти для укладання господарських договорів на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Інституті:

  • відновлення та зміцнення «зношених» деталей автобусів, тролейбусів і трамваїв міського транспорту;
  • розробка технології і малогабаритної лінії для виробництва пектинових паст;
  • новітні технології продуктів харчування спеціального призначення;
  • розробка і впровадження технологій нових продуктів харчування з використанням нетрадиційної сировини;
  • ресурсо- та енергозберігаючі технології переробки відходів твердосплавного виробництва;
  • розробка дизайн-проектів реконструкції п’ятиповерхових будинків (хрущовки).

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna3.pngДля забезпечення підвищення рівня та результативності наукових досліджень:

1) проаналізовано діяльність наукових шкіл та колективів з позиції підвищення результативності досліджень та вагомості їх результатів;
2) розроблено та затверджено план фундаментальних та прикладних досліджень викладачів та студентів кафедр Інституту;
3) з’ясовано потреби у створенні чи модернізації наукових лабораторій та проведенні робіт із забезпечення науковців приміщеннями та сучасним обладнанням для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
4) відкрито кафедру сучасних нанотехнологій та наноматеріалів.

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna4.pngУ 2012-2013 н.р. завершено дві НДР на кафедрах хімії та новітніх хімічних технологій та технології харчування. Підготовлено та затверджено заключні наукові звіти НДР. За результатами їх виконання підготовлено до друку 5 статей та відправлено 12 тез доповідей. Запропоновані технології готові до впровадження на ринку наукової продукції.

У 2012-2013 н.р. на кафедрах хімії та новітніх хімічних технологій, технології харчування та автомобільного транспорту продовжили свою діяльність 4 наукові школи. До роботи шкіл були залучені студенти старших курсів відповідних спеціальностей. За результатами діяльності шкіл підготовлено до друку 9 статей та відправлено 12 тез доповідей. Однією з молодих, але перспективних наукових шкіл є «Сучасні нанотехнології та наноматеріали», яка потребує подальшого цілеспрямованого розвитку.

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna5.pngПідвищення наукової кваліфікації викладачів відбувалося за рахунок обміну спеціалістами в рамках міжнародних науково-дослідних проектів, стажування в інститутах НАН України та відповідних галузей промисловості, інших навчальних закладах, загальноуніверситетських семінарів по підвищенню кваліфікації (з отриманням відповідних сертифікатів). Також 10 викладачів інституту взяли участь у VII науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. За 2012-2013 н.р. підвищили кваліфікацію 27 викладачів інституту (в тому числі на постійно діючому семінарі «Технології Інтернет-підтримки навчального процесу» та курсах іноземної мови).

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna9.pngНаукова діяльність інституту в 2012-2013 н.р. відбувалась за 10 темами наукових досліджень. За всіма темами підготовлено звіти, публікації. За їх тематикою планується захист 3 кандидатських дисертацій. У межах України в 2012-2013 н.р. видано 109 друкованих праць навчально-методичного характеру у вигляді монографій, статей у журналах, методичних вказівок, навчально-методичних видань, методичних рекомендацій, опорних конспектів лекцій, тез доповідей: 68 наукових публікацій у межах України у вигляді статей, тез доповідей, публікацій у збірниках, опублікованих винаходах, 16 друкованих праць у зарубіжних виданнях у вигляді статей та тез доповідей, 25 наукових публікацій у вигляді статей у фахових журналах.

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna6.pngСпівробітники та студенти інституту взяли участь у роботі 10 конференцій та 2 навчально-демонстраційних сесіях «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» та 9 семінарів. При цьому було зроблено 38 доповідей за тематиками досліджень.

Відповідно до плану наукової роботи на 2012-2013 навчальний рік в Інституті було проведено:

- студентську науково-практичну конференцію «Молодь: освіта, наука, духовність», в якій узяли участь 93 учасника;
- міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», на якій зроблено 16 доповідей.

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna7.pngУ 2012-2013 н.р. було подано 2 заявки на винахід, які знаходяться на розгляді.

За звітній період підготовлено 11 проектів і запитів на отримання фінансування в рамках науково-дослідних проектів міжнародного співробітництва та в рамках фундаментальних досліджень.

В плані активізації міжнародної наукової співпраці та залучення кафедр інституту до виконання міжнародних наукових програм розроблено та розповсюджено в Інституті каталог світових наукових центрів і фондів, міжнародних наукових програм та міжурядових угод. Налагоджено систему інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробітництва; наведено контакти із провідними світовими науковими центрами і фондами, міжнародними науковими програмами.

/Files/images/naukovo-dosldna/naukovo_doslidna8.pngКафедрами інституту укладено угоди про співпрацю та активно ведеться співпраця з 6 установами НАН України, 6 галузевими інститутами та 8 підприємствами. Зазначені установи водночас є базами практик для студентів вищих освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Укладено 4 угоди про наукову кооперацію з інститутами НАН України, зокрема з Інститутом загальної та неорганічної хімії, Інститутом проблем матеріалознавства, Інститутом колоїдної хімії та хімії води та Інститутом металів і сплавів НАНУ. Розроблено плани проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у кооперації з цими інститутами. Вчені інститутів НАН України (2 доктори наук та 5 кандидатів наук) беруть участь у навчальному процесі (в першу чергу в навчанні магістрів та аспірантів). Затверджено 3 теми кандидатських дисертацій, 3 співробітники Університету затверджені здобувачами. 12 студентів залучено до участі в наукових дослідженнях за напрямами майбутньої наукової діяльності в інститутах НАН України. У співавторстві з ученими НАН України у 2012 р. опубліковано 8 наукових праць та видано 11 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.

Кiлькiсть переглядiв: 522

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.