Підписатися на RSS

Основні напрямки діяльності наукової школи за напрямом новітніх технологій одержання тугоплавких металів і синтезу сполук на їх основі з іонних розплавів

Високотемпературна електрохімія тугоплавких металів IV-VIB груп періодичної системи і неметалів (бор, кремній, вуглець, фосфор, сульфур), електрохімічна кінетика та механізми управління багатоелектронними електрохімічними процесами в розплавлених електролітах.

Досліджено кислотно-основні властивості та комплексоутворення у високотемпературних (вольфраматних, молібдатних, фосфатних, карбонатних, боратних) розплавах для цілеспрямованого формування електрохімічно активних частинок. Доведені принципи керування багатоелектронними процесами електровідновлення тугоплавких металів у сольових розплавах, враховуючи кислотно-основні взаємодії, комплексоутворення металів із компонентами розплаву, пасіваційні та адсорбційні процеси на електродах.

У розвитку цього напрямку досліджень наукової школи активну участь беруть такі співробітники кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» та відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: доцент, к.х.н. Д.Б. Шахнін, доцент., к.х.н. А.І. Габ, старший викладач, к.х.н. Д.-М. Брускова, ст.н.с., к.х.н. Н.М. Ускова, н.с., к.х.н. С.Ю. Саричев, інженер О.Д. Писаненко.

1. Обгрунтування нових концепцій високотемпературного електрохімічного синтезу дисперсних порошків та покриттів подвійних та потрійних сполук тугоплавких металів із неметалами.

Проведено термодинамічне обґрунтування можливості здійснення високотемпературного електрохімічного синтезу в різних режимах ведення процесу. Розроблені методи наближення і суміщення парціальних процесів електровідновлення компонентів синтезу для їх спільного електровідновлення. Розроблено критерії реалізації високотемпературного електрохімічного синтезу подвійних (карбіди, бориди, силіциди, фосфіди, сульфіди) та потрійних (карбобориди, карбосиліциди, боросиліциди) сполук тугоплавких металів.
У розвитку цього напрямку досліджень наукової школи активну участь беруть такі співробітники кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» та відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: доцент, к.х.н. Б.С. Мраморнов, доцент, к.х.н. В.А. Душейко, доцент, к.х.н. А.І. Габ, стар. викл. Урсуляк Л.В., ст.н.с., к.х.н. Ускова Н.М., н.с., інженер О.М. Гудименко.

2. Створення наукових основ використання нових низькотемпературних розплавлених електролітів на основі змішаних молекулярних та іонних органічних речовин для дослідження електрохімії, одержання та обробки тугоплавких і благородних металів.

Розроблено загальну наукову концепцію визначення та вибору низько (кімнатно) – температурних розплавів – розчинників, їх синтез для реалізації електрохімічних процесів розчинення та осадження тугоплавких і благородних металів. Обґрунтований науковий підхід, підтверджений експериментальними результатами, дозволяє прогнозувати спрямованість процесів електровідновлення тугоплавких і благородних металів для одержання металевих осадів у вигляді дисперсних порошків чи покриттів на металевих основах.
У розвитку цього напрямку досліджень наукової школи активну участь беруть такі співробітники кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» та відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: доцент, к.х.н. Д.Б. Шахнін, старший викладач, к.х.н. Д.-М. Брускова, старший викладач О.І. Заблоцька, інженер О.М. Подиман, аспірант Л.А. Молотовська.

3. Встановлення механізму і кінетики електрохімічних процесів сплавоутворення легких, тугоплавких та благородних металів у високо-, середньо- та низькотемпературних розплавах.

Реалізовано процеси одержання гальванічних покриттів тугоплавких (вольфраму, молібдену, ванадію, цирконію, титану, кобальту, нікелю) і благородних (платини, родію, рутенію) металів на металевих основах із розплавлених солей. Розроблено процеси одержання порошків і гальванічних покриттів сплавів та інтерметалідів алюмінію, цирконію, титану, ванадію, ніобію, танталу, молібдену, вольфраму з металами тріади заліза, ренієм, міддю. Доведено, що склад і структура осадів визначається різницею стандартних електродних потенціалів і схожістю чи відмінністю кристалічних ґраток компонентів осадження.
У розвитку цього напрямку досліджень наукової школи активну участь беруть такі співробітники кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» і відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: професор, д.х.н. В.М. Руденко, доцент, к.х.н. А.І. Габ, старший викладач, к.х.н. Д.-М. Брускова, ст.н.с., к.х.н. С.М. Кочетова, н.с., к.х.н. А.А. Савчук, інженер В.Г. Глушаков.

4. Хімія та синтез наноматеріалів і наноструктур, наноелектрохімія.

Розроблено спеціальні електрохімічні методи (температурні та струмові режими ведення електролізу) і методи металотермічного відновлення (склади фонових електролітів, компоненти для відновлення, метали – відновники, температура та тривалість процесу відновлення) для зменшення розмірів електроосаджених металів, неметалів та синтезованих карбідів, боридів і силіцидів тугоплавких металів до наномасштабу.
У розвитку цього напрямку досліджень наукової школи активну участь беруть такі співробітники кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» і відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: професор, д.т.н. О.А. Крупа, професор, д.х.н. Н.Ф. Кущевська, доцент, к.т.н. Гладка Т.М., доцент ,к.т.н. В.С. Клименко, аспірант Л.А. Молотовська.

5. Розробка нових перспективних ресурсо- та енергозберігаючих екологічно безпечних методів вторинної переробки відходів виробництв і вилучення тугоплавких та благородних металів із руд і концентратів.

Розроблено електрохімічні методи селективного розчинення відпрацьованого твердосплавного інструменту у водних та розплавлених електролітах із повторним повернення компонентів у виробництво. Запропоновано високотемпературні екстракційні методи вилучення вольфраму, молібдену, нікелю, кобальту, срібла та золота з руд і концентратів.
У розвитку цього напрямку досліджень наукової школи активну участь беруть такі співробітники кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» та відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: професор, д.х.н. В.М. Руденко, професор, д.х.н. О.П. Перепелиця, доц., к.х.н. Б.С. Мраморнов, старший викладач А.І. Дуліцька, старший викладач А.І. Ізваріна.

6. Створення навчально-методичних та публіцистично-методичних видань у галузі хімії, наукових досліджень, будівельних конструкцій, машин та агрегатів, нанотехнологій. профільного навчання, післядипломної освіти, співпраці в системі «школа - ВНЗ».

У період із 2004 р. науковою школою опубліковано 18 навчально-методичних видань (навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, методичних вказівок до вивчення дисциплін і практичних занять, атласів конструкцій) у галузі неорганічної, органічної, аналітичної та фізичної хімії, хімії тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, наукових досліджень, будівельних конструкцій, машин і агрегатів, нанотехнологій. У їх створенні активну участь брали викладачі кафедри хімії та новітніх хімічних технологій професор, д.т.н. О.А. Крупа, професор, д.х.н. В.М. Руденко, професор, д.х.н. Н.Ф. Кущевська, доцент, к.х.н. А.Г. Старенький, доцент, к.х.н. Б.С. Мраморнов, доцент, к.х.н. Б.К. Пасальський, доцент, к.х.н. А.І. Габ, доцент, к.т.н. В.С. Палійчук, доцент, к.т.н. М.М. Племянніков, доцент., к.т.н. М.М. Тимонін, доцент., к.т.н. В.С. Клименко, доцент., к.т.н. Т.М. Гладка, старший викладач, к.х.н. Д.-М.Я. Брускова, старший викладач Л.В. Урсуляк, директор Індустріального коледжу О.В. Туманська, голова Асоціації «Київміськбудматеріали», Генеральний директор комбінату «Будіндустрія» В.Г. Нестеров.

У цей же період опубліковано 31 видання методичного характеру. Їх головний зміст – проблеми профілю вибору навчання, практика управління профільним навчанням, система та спеціальні курси профільного навчання, післядипломна освіта, самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору, співпраця в системі «школа - ВНЗ». У підготовці та друку активну участь брали викладачі кафедри хімії та новітніх хімічних технологій доцент, к.х.н. Л.А. Липова, старший викладач П.А. Замаскіна, старший викладач Л.В. Урсуляк, старший викладач кафедри психології Т.Ф. Лукашенко.

В усіх зазначених вище напрямках діяльності наукової школи беруть участь студенти Університету «Україна», учасники СНВП «Технолог», що працює при кафедрі хімії та новітніх хімічних технологій. Результати їхніх досліджень протягом останніх чотирьох років доповідались на університетських конференціях і відображені в понад 50 тез доповідей. У 2010 р. робота студентки А.І. Ізвариної «Дослідження механізму сплавоутворення молібдену з нікелем і кобальтом в оксидних розплавах» стала лауреатом Всеукраїнського студентського конкурсу в галузі хімічних технологій.

Станом на сьогодні захищено три кандидатські дисертації. Над кандидатськими дисертаціями працюють два здобувачі та один аспірант. Двоє співробітників Університету «Україна» працюють над докторськими дисертаціями.

Співробітники наукової школи активно співпрацюють із такими закордонними установами та закладами:

1. Інститут промислових термічних систем Університету Прованс (м. Марсель, Франція) – в галузі вивчення електрохімічної поведінки вуглецю, молібдену та вольфраму і високотемпературного електрохімічного синтезу дисперсних порошків та покриттів карбідів молібдену та вольфраму.
2. Хіміко-металургійний інститут (Орлеан, Франція) – в галузі створення принципово нових екологічно безпечних низькотемпературних електролітів для втілення електрохімічних процесів осадження, рафінування та обробки металів.
3. Технічний університет (м. Дармштадт , Німеччина) – в галузі розробки альтернативних електрохімічних та металотермічних методів одержання нанокристалічних силіцидів металів VI-B групи.
4. Інститут хімічної інженерії та високотемпературних хімічних процесів (м. Патрас, Греція) – в галузі вивчення структури розплавлених солей із подальшим їх використанням для процесів високотемпературного електрохімічного синтезу карбідів, боридів і силіцидів металів IV-VIB груп.
5. Східнокитайський технічний університет (м. Шанхай, Китай) – у галузі використання нестаціонарних струмових режимів при високотемпературному електрохімічному синтезі та вивчення електрохімічної поведінки й електролітичного одержання бору із галогенідних розплавів.
6. Європейський центр досліджень у галузі прикладної електрохімії (м. Віннер Нойштадт, Австрія) – в галузі електрохімії ніобію та танталу в низькотемпературних розплавах.
7. Фундація Баї Золтона для прикладних досліджень (м. Мішкольц, Угорщина) – в галузі розробки нових електрохімічних методів одержання боридів цирконію та титану.
8. Мішкольський університет (м. Мішкольц, Угорщина) – в галузі вивчення електрохімічної поведінки силіцію та його одержання із галогенідних і галогенідно - оксидних розплавів.
9. Інститут неорганічної хімії (м. Братислава, Словакія) – в галузі вивчення структури та електрохімічних властивостей ніобій та танталовмісних галогенідних розплавів.
10. Словацький технічний університет (м. Братислава, Словакія) – в галузі розробки теоретичних основ і практичної реалізації технологій металізації напівпровідникових матеріалів в іонних розплавах.
11. Інститут Йожефа Стефана (м. Любляна, Словенія) – в галузі одержання, вивчення структури та властивостей покриттів карбідів молібдену та вольфраму, диборидів цирконію та титану з фторидних розплавів та одержання дисперсних порошків карбіду вольфраму, нанесення покриттів на його основі, регенерації з відпрацьованого інструменту.
12. Інститут фізичної хімії (м. Бухарест, Румунія) – в галузі електрохімічного одержання надтвердих та жароміцних дисперсних порошків боридів хрому і вольфраму та вивчення їх фізико-механічних і хімічних властивостей.
13. Університет хімічної технології та металургії (м. Софія, Болгарія) – в галузі одержання, анодного розчинення та корозії нових порошків і покриттів сплавів та інтерметалідів молібдену (вольфраму) з нікелем (кобальтом).
14. Інститут хімії (М. Вільнюс, Литва) – в галузі розробки теоретичних основ одержання композиційних гальванічних покриттів і матеріалів на основі кобальту, нікелю та надтвердих діелектричних і карбідних мікрочасток.
15. Вітебський державний університет, фізичний факультет (м. Вітебськ, Білорусь) – у галузі розробки теоретичних основ і практичного здійснення високотемпературного електрохімічного синтезу карбіду вольфраму з іонних розплавів та вивчення його фізико-механічних і каталітичних властивостей.

Кiлькiсть переглядiв: 84

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.