Підписатися на RSS

Жовнір Микола Федорович

/Files/images/jovnir.jpg Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Стаж роботи: понад 40 років

Біографія

Народився 2 грудня 1948 року.

Освіта

Закінчив у 1972 році Київський політехніч­ний інститут за спеціальністю "Електронні вироби", отримавши кваліфікацію інженера електронної техніки.

Відомості про захист дисертацій

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин.

Отримав вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Акус­тичні прилади та системи».

Підвищення кваліфікації

Навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2013 р.

Досвід роботи

Професор кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Університету "Україна".

Основне місце роботи - доцент кафедри елек­тронних приладів та пристроїв факуль­тету електроніки Національного технічного універ­ситету України «Київський полі­технічний інсти­тут».

Викладає дисципліни

1. Інженерна графіка, комп’ютерна графіка – 34 год.
2. Електроніка та основи електротехніки – 17 год.

Галузь наукових інтересів

Перелік публікацій за останні роки:

 1. Жовнір М.Ф., Черняк М.Г., Черненко Д.В., Шеремет Л.М. Вимірювальні перетворювачі фізичних величин на поверхневих акустичних хвилях / Электроника и связь: Научно-технический журнал. – 2011. – 1(60). – С.153-157.
 2. ZhovnirM., Chernyak M., Chernenko D., Sheremet L. Measuring transducers of physical quantities basedon surface acoustic waves (SAW) // Electronics and Nanotechnology Proceedings of the XXXI International Scientific Conference ELNANO 2011. April 12-14, 2011, Kyiv. p. 172.
 3. Черняк М.Г., Жовнір М.Ф., Черненко Д.В. Акустоэлектронные измерительные преобразователи механических величин для информационно-измерительных систем / Збірн. допов. VIII Міжнародної н.-т. конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки». – Київ, 2011. – С. 75-82.
 4. Черненко Д.В., Жовнір М.Ф. Моделювання сенсорів на поверхневих акустичних хвилях // Тези доповідей Шостої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’2011», 27-30 червня 2011, м.Чернігів. – С.39-43.
 5. Vorvikhvost S., ZhovnirM. Air-gap Type Acoustoelectronic Surface Acoustic Wave Amplifier / Electronics and Nanotechnology // Proceedings of the XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012. April 10-12, 2012, Kyiv. p. 65-66.
 6. ChernenkoD., ZhovnirM., OliinykO., TsyganokB. Wireless Passive Sensor Using Frequency Coded SAW Structures // 35th International Spring Seminar on Electronics Technology „Power Electronics” (ISSE 2012).–Bad Aussee (Austria).–2012.–P.424– 428.: 10.1109/ISSE.2012.6273174.
 7. Черненко Д.В., Жовнір М.Ф. Математичне моделювання приладів на поверхневих акустичних хвилях // Тези доповідей Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС’2012». Чернігів-Жуків.-2012. –С. 200-203.
 8. Черненко Д.В., Кузьменко О.М., Жовнір М.Ф. Вимірювальні перетворювачі тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль // Вісник Кременчукського національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013(78). – С. 62-66.
 9. Кузьменко О.М., Жовнір М.Ф. Сенсор на поверхневих акустичних хвилях для дистанційного вимірювання температури //Вісник КрНУ ім.М.Остроградського. – 2013. - Вип. 3/2013 (80). - С.113-117.
 10. Zhovnir M.F.Kuzmenko O.M., Pokutnyi S.I. Radio SAW-Sensors for Physical Parameters Measurement / Journal of Applied Chemistry, 2015, 3(1).- Р. 7-13.
 11. Жовнір М.Ф., Шостак О.В. Оцінка потенційних роздільної здатності і точності вимірювальних перетворювачів лінійних та кутових переміщень на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль // Электроника и связь, 2015, том.20, № 3(86).– С. 101-106.
 12. Жовнір М. Ф., Олійник О. О. Розробка пристроїв на ПАХ для вимірювання лінійних та кутових переміщень. Частина 1. / Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – No 52(1161). – С. 60-65.
 13. Жовнір М.Ф., Олійник О.О., Писаренко Л.Д. Математичні моделі сенсорів мікропереміщень та тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль // Журнал нано-та електронної фізики, 2016, том. 8, № 1, 01024 (5 с.).
 14. Жовнір М.Ф., Малишев В.В. Імітаційне комп’ютерне моделювання електронних пристроїв в навчальному процесі / Збірник наукових праць «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами». – Київ: Ун-тет «Україна», 2015. – С. 474-477.

Участь у виставках:

міжнародних
2012

1. Electronics and Nanotechnology Proceedings of the XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012. April 10-12, 2012, Kyiv. p. 65-66
M. Zhovnir, S. Vorvikhvost. Air-gap Type Acoustoelectronic Surface Acoustic Wave Amplifier

2. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, Austria, May 9-13, 2012
M. Zhovnir, D. Chernenko, O. Oliinyk, B. Tsyganok. Wireless Passive Pressure Sensor Using Frequency Coded SAW Structures

2011

1. ХХХ1 міжнародна науково-технічна конференція «Електроніка і нанотехнології», Київ, НТУУ «КПІ», 12.04.2011
Жовнір М.Ф., Черняк М.Г., Черненко Д.В., Шеремет Л.М. Вимірювальні перетворювачі фізичних величин на поверхневих акустичних хвилях

університету, інституту (факультету)
2016

1. X науково-практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки", Київ, НТУУ "КПІ", ФЕЛ, 7-8 квітня 2016 р. – С. 100-105.
Плешка Т.Є., Жовнір М.Ф. П'єзоелектричні хвилеводи для вимірювальних перетворювачів на поверхневих акустичних хвилях

2. X науково-практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки", Київ, НТУУ "КПІ", ФЕЛ, 7-8 квітня 2016 р. – С. 120-123.
Скочок Д.В., Жовнір М.Ф. Перетворювач акустичних сигналів на базі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль

3. X науково-практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки", Київ, НТУУ "КПІ", ФЕЛ, 7-8 квітня 2016 р. – С. 53-59.
Бітов М.В., Жовнір М.Ф. Система ідентифікації з безпровідними пасивними радіомітками на поверхневих акустичних хвилях

4. X науково-практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки", Київ, НТУУ "КПІ", ФЕЛ, 7-8 квітня 2016 р. – С. 62-67.
Законов Є.С., Жовнір М.Ф. Високочастотний генератор на поверхневих акустичних хвилях

2015

1. IX науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки», Київ, НТУУ «КПІ», ФЕЛ, 13.05.2015
Зайцев М.С., Бурима О.О., Жовнір М.Ф. Радіосенсори на поверхневих акустичних хвилях

2. IX науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки», Київ, НТУУ «КПІ», ФЕЛ, 13.05.2015
Шостак О.В., Жовнір М.Ф. Відбивні решітки для сенсорних панелей на поверхневих акустичних хвилях

3. IX науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки», Київ, НТУУ «КПІ», ФЕЛ, 13.05.2015
Дербанов Є.П., Коротков М.І., Жовнір М.Ф. Акустоелектронний перетворювач лінійних та кутових переміщень

4. IX науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки», Київ, НТУУ «КПІ», ФЕЛ, 13.05.2015
Скочок Д.В., Жовнір М.Ф. Конвольвери на поверхневих акустичних хвилях

5. IX науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки», Київ, НТУУ «КПІ», ФЕЛ, 13.05.2015
Гайдамака В.В. Безпровідний датчик магнітного поля на поверхневих акустичних хвилях

Патенти

 1. ЧерненкоД.В., ЖовнірМ.Ф. Сенсор на поверхневих акустичних хвилях для вимірювання тиску // Патент України UA77113U, бюл. 2, 2013.
 2. ЧерненкоД.В., ЖовнірМ.Ф. Вхідний/вихідний перетворювач для сенсорів на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA77735U, бюл.№4, 2013.
 3. ЧерненкоД.В., ЖовнірМ.Ф. Пасивна радіомітка на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA77898U , бюл.№4, 2013.
 4. Жовнір М.Ф., Кузьменко О.М. та інш. Cенсор фізичної величини на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA 88694, бюл. 6, 2014.
 5. Жовнір М.Ф., Кузьменко О.М., Писаренко Л.Д. Cенсор вологості на поверхневих акустичних хвилях // Патент UA 94022, бюл. 20, 2014.

Електронна пошта: zhovnir101@gmail.com.

Кiлькiсть переглядiв: 192

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.