Підписатися на RSS

Гладка Тетяна Миколаївна

/Files/images/ГладкаТМ.jpg Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: більше 35 років

Біографія

Народилася у 1955 році.

Освіта

Закінчила у 1979 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Хімічна технологія скла і ситалів", отримавши кваліфікацію інженера-хіміка-технолога (диплом із відзнакою Г-II № 035660).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат технічних наук з 1986 року.

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д068.14.06 Київського політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції зі спеціальності 05.17.11 «Технологія силікатних і тугоплавких неметалевих матеріалів» (диплом ТН № 094701).

Досвід педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш-ІV рівня акредитації:

  • 01.09.2006 р. – по теперішній час – доцент кафедри хімічної технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, кафедри хімії та новітніх хімічних технологій, кафедри сучасної інженерії і нанотехнологій Університету "Україна".

Підвищення кваліфікації

Навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках VII Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2013 р.

Викладає дисципліни

1. Процеси та апарати хімічних виробництв – 51 год.
2. Загальна хімічна технологія – 68 год.
3. Поверхневі явища та дисперсні системи – 34 год.
4. Основи проекту-вання хімічних виробництв (Основи проектування хімічних технологій) – 17 год.
5. Нанотехнологія в будівництві – 30 год

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

1. Малишев В.В., Гладка Т.М., Урсуляк Л.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» // Методичні вказівки. – Київ: Університет «Україна», 2009. – 52 с.;

2. Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В. Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів // Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія». – К.: Університет «Україна», 2011. – 106 с.;

3. Гладка Т.М. Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для всіх форм навчання // Інструктивно-методичні вказівки. – К.: Університет «Україна», 2013. – 50 с.

Галузь наукових інтересів

Брала участь у конференціях, у тому числі:

  • Міжнародна науково-практична конференція «Енергозбереження в будівництві. Ніздрюваті бетони і силікатна цегла: технології виробництва, будівництво, досвід застосування». 7-9 червня 2011р., Київ, Україна;
  • ІІІ Международная научная конференция «Наноструктурные материалы – 2012: Россия – Украина – Беларусь». 19 – 22 ноября 2012г., Санкт-Петербург, Россия;
  • Юбилейная конференция «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра». 27-30 ноября 2012 г., Киев, Украина.

Перелік наукових праць за останні роки

3. Малышев В.В., Гладка Т.Н., Борейко С.В. Системный подход к изучению процессов структуро-образования цементного камня с позиций наноуровня. – Строительные материалы и изделия. – 2012. - №3. – С. 10-14.

4. Малишев В.В., Габ А.І., Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я. Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі. – Металургія. – 2012. – Вип. 2(27). – С. 86-95.

5. Малишев В.В., Кущевська Н.Ф., Гладка Т.М. Стандартизація в галузі нанотехнологій та наноматеріалів: напрямки розвитку, характеристика стандартів, термінологія. – Строительные материалы и изделия. – 2013. - №3. – С. 6-10.

6. Гладка Т.М., Урсуляк Л.В., Малишев В.В. Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для всіх форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2013. – 51 с.

7. Малишев В.В., Гладка Т.М. Технічна термодинаміка та теплопередача : Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2015. – 257 с.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг, стор. Співавтори
1. До захисту кандидатської дисертації
1 Изучение минералогического состава сульфата железа – отхода титанового производства стаття Рукопись депонирована в ОНИИТЭХИМ 13.09.82 №981 хп-Д82, 1982 6/3 Мясникова Е.А.
2 Стекло для стеклокристаллического материала авторське свідоцтво А.С. №942392 СССР БИ СССР, 1982, №25 6/3.2 Пащенко А.А., Клименко В.В.
3 Использование сульфата железа – отхода при производстве титановых белил для регулирования процессов структурообразования портландцемента тези В кн.: Физико-химическая механика дисперсных систем и материалов: Тез. докл. ІІ респ. конф. – К.: Наук. думка, 1983. – ч.2. –С. 115 1/0,7 Старчевская Е.А., Ярмоленко В.В., Сигаева Л.А.
4 Отходы химического производства – регуляторы сроков схватывания портландцемента стаття Строительные материалы и конструкции. – 1984. - №2. – С. 17 (фахове видання) 1/0,5 Пащенко А.А., Старчевская Е.А., Мясникова Е.А.
5 Регулирование свойств портландцемента добавками отходов химических производств стаття В сб.: Химическая технология. – К.: Наук.думка. – 1984. - №5. – С. 27-29 (фахове видання) 3/1,5 Пащенко А.А., Старчевская Е.А., Мясникова Е.А.
6 Стойкость стекловолокна в портландцементе с сульфатом железа стаття Строительные материалы и конструкции. – 1985. - №3. – С. 34-35 (фахове видання) 2/1 Старчевская Е.А., Мясникова Е.А.
7 Модифицирование шлакопортландцемента добавкой растворимого сульфата стаття Вестник Киевского политех. ин-та. – Сер. Химич. машины и техн., 1985. – вып.23. – С. 48-50 (фахове видання) 3/2 Старчевская Е.А., Яценко И.М.
8 Вяжущее авторське свідоцтво АС №1296533 СССР БИ СССР, 1987, №10 7/5 Пащенко А.А., Мясникова Е.А., Евсютин Ю.Р.
9 Гидротехнический цемент на основе отходов промышленности тези Тез. докл. Всесоюз. науч.-тех. конф. «Теория, производство и применение искусственных строительных конгломератов в водохозяйственном строительстве». – Ташкент: ТИИ МСХ, 1985. – С. 161-162 2/1 Мясникова Е.А., Кругляк О.Л., Евсютин Ю.Р., Скочеляс А.Б.
10 Модифицирование портландцемента добавками сульфата железа стаття Химическая технология. – К.: Наук. думка, 1986. - №2. – С. 77-78 (фахове видання) 2/2 -
11 Особенности помола безгипсовых цементов тези В кн.:Тез. докл. обл. конф. молодых ученых и спец-ов «Ускорение НТП в пром-ти строит. мат-лов». – Х.: Южгипроцемент, 1986. – С. 59-60 2/1 Мясникова Е.А.
12 Получение безгипсовых цементов стаття В сб.: Пути использования втор. ресурсов для произ-ва строит. мат. и изделий. – Чимкент: КазХТИ, 1986. – С. 568-569 2/1 Мясникова Е.А.
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
13 Гидратация высокоосновных клинкерных минералов в присутствии сульфата железа стаття В кн.: Рекомендации по ускорению НТП в произ-ве строит. мат-лов и изделий. – К.: Изд-во ВА ПВО СВ, 1987. – С. 249-252 4/2 Пащенко А.А., Мясникова Е.А.
14 Оптимальные технологические параметры производства белито-алюмоферритового цемента для цементирования глубоких скважин тези В кн.: Тез. докл. IV конф. «Формирование и работа тампонажного камня в скважине». – Краснодар: ВНИИКРнефть, 1987. – С. 60-61 2/1 Пащенко А.А, Хоанг Ван.Ф, Салдугей М.М.
15 Особенности структуры цементного камня из белито-алюмоферритовых вяжущих в гидротермальных условиях твердения тези В кн.: Тез. докл. IV конф. «Формирование и работа тампонажного камня в скважине». – Краснодар: ВНИИКРнефть, 1987. – С. 66-67 1/0,5 Хоанг Ван. Ф, Кругляк О.С.
16 Повышение устойчивости эттрингита в напрягающих цементах тези В кн.: Тез. Докл ІІІ науч.- тех. конф. молодых учёных и спец. – Белгород: БТИ СМ, 1987. – С. 34 1/0,5 Мясникова Е.А., Евсютин Ю.Р.
17 Специальные тампонажные цементы, получаемые по энергосберегающей технологии тези В кн.: Ускорение НТП в промышленности строит. мат. и стройинд-рии: Тез. докл. Всесоюз. конф. – Белгород, 1987. – ч. 2. – С. 79-80 2/0,5 Хоанг Ван Ф
18 Формирование гидратной структуры БАФ-цементов с кремнеземистой добавкой стаття Тр.НИИЦемент, 1988. – вып. 95. – С. 102-103 (фахове видання) 2/1,5 Хоанг Ван Ф
19 Безгипсовые цементы с добавками отходов химического производства стаття Цемент. – 1988. - № 8. С. 17-18 (фахове видання) 2/1 Пащенко А.А., Мясникова Е.А.
20 Процессы структурообразования в безгипсовых цементных дисперсиях стаття Химическая технология – К.: Наук. думка, 1989. - №4. – С. 11-12 (фахове видання) 2/1.5 Мясникова Е.А.
21 Керамическая плитка: состояние рынка, тенденция развития производства стаття Строительные материалы и изделия. – 2001. - № 5-6. – С. 10-13 (фахове видання) 4/4 -
22 О необходимости повышения эксплуатационных характеристик тепловых и канализационных сетей стаття Строительные материалы и изделия. – 2004. - №2. – С. 36-38 (фахове видання) 3/2 Нестеров В.Г., Гладкий В.Н.
23 Технология и оборудование для производства водно-битумных и битумно-полимерных эмульсий стаття В кн.: Покрівельні та гідроізоляційні матеріали на ринку України. Технології виробництва і застосування у сучасному будівництві. – К., 2005. – С. 60-62 3/2 Нестеров В.Г., Гладкий В.Н.
24 Розробка складів керамічних сумішей для виробництва лицьової цегли тези Тези доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». – К.: Ун-т «Україна», 2008. – С. 645-647 4/3 Малишев В.В., Левицький А.В.
25 Сучасні напрямки розвитку та новітні розробки ресурсозберігаючих технологій стінових матеріалів тези Тези доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених: Молодь, освіта, наука, духовність. – К.: Ун-т «Україна», 2009. – С. 371-373 3/2 Скворцов Ю.В.
26 Термодинамічне обґрунтування високотемпературного електрохімічного синтезу сполук металів VІ – В групи тези Тези доповідей VIІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених: Молодь, освіта, наука, духовність. – К.: Ун-т «Україна», 2010. – С. 371-373 3/2 Гасюк О.Ф.
27 Високотемпературний електрохімічний синтез боридів хрому, молібдену і вольфраму тези Тези доповідей VIІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених: Молодь, освіта, наука, духовність. – К.: Ун-т «Україна», 2010. – С. 382-384 3/2 Заславський О.В.
28 Наноэффекты и нанотехнологии в строительных материалах стаття Строительные материалы и изделия, 2010. - № 2. – С. 9-14 (фахове видання) 5/4 Малишев В.В., Целовальникова Л.И.
29 Хімічні та електродні реакції за участю сполук хрому в іонних розплавах стаття Вісник ВМУРоЛ «Україна». Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. - №1. – С. 82-88 12/2 Малишев В.В., Душейко В.А.
30 Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі стаття Металургія, 2012. – Вип. 2(27). – С. 86-95 (фахове видання) 10/3 Малишев В.В., Габ А.І., Брускова Д.-М.Я.
31 Электрохимическое поведение золота в основе получения наноструктурированных порошков и гальванопокрытий электролизом низкотемпературных расплавов стаття Металургія, 2012. – Вип. 2(27). – С. 102-107 (фахове видання) 6/3 Савчук А.В., Кочетова С.А., Гладка Т.М., Малишев В.В.
32 Системный подход к изучению процессов структурообразования цементного камня с позиций наноуровня стаття Строительные материалы и изделия, 2012. - №3. – С. 10-14 (фахове видання) 5/3 Малишев В.В., Борейко С.В.
33 Нанотехнології та створення нанобізнесу – конкурентний шлях розвитку будіндустрії стаття Строительные материалы и изделия, 2012. - №7. – С. 3-5 (фахове видання) 3/2 Малишев В.В., Роздобутько В.В., Нікуліна Г.Ф.
34 Нанотехнологии в практике ветеринарной медицины тези Тезисы докладов. – Третья международная науч. конф. «Наноструктурные материалы – 2012: Россия-Украина-Белорусь». – С-Пб., 2012. – С. 328 1/0,25 Кущевская Н.Ф., Бусол В.А., Малышев В.В., Лукашенко Т.Ф., Шахнин Д.Б.
35 Окислительно-восстановительный метод получения медных нанопорошков в неводних средах тези Тезисы докладов Юби-лейной конф. «Порошковая металургия: ее сегодня и завтра». 27-30 ноября 2012 г. – Киев, Украина. – С. 69 1/0,25 Брускова Д.-М.Я., Гладкая Т.Н., Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И.
36 Нанотехнології є сферою знань із державним стратегічним плануванням стаття Строительные материалы и изделия, 2013. - №1. – С. 20-21 (фахове видання) 2 -
III. Навчально-методичні праці
37 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» методичні вказівки Методичні вказівки. – К.: Університет «Україна», 2009. – 52 с. 52/42 Малишев В.В., Урсуляк Л.В.
38 Вироби будівельної кераміки, методи випробувань: навчально-методичне видання для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» методичні вказівки Методичні вказівки. – К.: Університет «Україна», 2009. – 64 с. 64/30 Малишев В.В., Величко Ю.М., Туманська О.В.
39 Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів навчально-методичне видання Конспект лекцій для студентів напряму підготовки „Хімічна технологія та інженерія”. – К.: Університет «Україна», 2011. – 106 с. 106/80 Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В.
40 Загальна та неорганічна хімія навчально-методичне видання Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання. – К.: Університет «Україна», 2012. – 151 с. 151/30 Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В.
41 Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для всіх форм навчання методичні вказівки Інструктивно-методичні вказівки. – К.: Університет«Україна», 2013. –51 с. 50 -
Кiлькiсть переглядiв: 104

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.